Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1.4.2017

Starosta obce Dolná Mičiná zvoláva v zmysle zákona o obecnom zriadení riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva  ktoré sa uskutoční :

Dňa 1.4.2017 o 18.00 hod. v kancelárii obecného úradu

Program :

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  4. Prejednanie platu starostu
  5. Zámysel predaja obecných pozemkov
  6. Prejednanie opravy kotolne
  7. Diskusia
  8. Schválenie uznesenia
  9.  Záver

Pozvánka vo formáte PDF: Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1.4.2017