Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.7.2017

Starosta obce Dolná Mičiná zvoláva v zmysle zákona o obecnom zriadení zasadanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

Dňa 13.7.2017 o 17.00 hod. v kancelárii obecného úradu.

Porgram:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Zmena právnika obce
5. Informácia o predaji obecného pozemku
6. Informácia o stave majetku obce –rodinný dom č.7
7. Informácia o prácach najbližšieho obdobia:
– kotolňa
– pamätná miestnosť Milana Laluhu + vestibul
– obradná miestnosť
– dobudovanie 5 svetelných bodov a rozhlasu na IBV Hrochôťka
8. Zameranie cintorína + urnový háj
9. Diskusia
10. Schválenie Uznesenia
11. Záver

Pozvánka vo formáte PDF: Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.7.2017